Suomen asetuskokoelma

1925 N:o 172

Laki,

vuokra-alueiden lunastamisesta 15 päivänä lokakuuta 1918 annetun lain 54 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi.

Annettu Helsingissä, 19 päivänä toukokuuta 1925.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-alueiden lunastamisesta 15 päivänä lokakuuta 1918 annetun lain 54 § näin kuuluvaksi:

      54 §.
      Jos kiinteistö, josta vuokra-alue taikka sen sijasta muu alue tämän lain mukaan lunastetaan, on kiinnityksen johdosta taikka maksamattoman kauppahinnan oikeutta koskevien säännöksien nojalla vastaamassa saamisesta taikka määrätyn raha- tai tavaratulon kantamisoikeudesta, olkoon lunastettu tila sellaisesta vastuusta vapaa.
      Velkojalla olkoon sen sijaan sama oikeus koko lunastushintaan, kuin hänellä on aikaisemmin ollut kiinteistöön.
      Jos lunastushinnasta on vapaaehtoisesti sovittu, tulee 1 momentissa säädettyyn vapauttamiseen olla kiinnityksenhaltijan suostumus. Ellei sitä saada, vapautettakoon lunastettu tila kuitenkin sellaisesta vastuusta, jos lunastushinta harkitaan kohtuulliseksi tahi jos toimitusmiehet erottamistoimituksessa tai maanjako-oikeus harkitsevat jäljellä olevan tilan arvon täysin vastaavan maksamattomien kiinnityksien arvoa.
      Kun lunastettu tila, sen mukaan kuin edellä on sanottu, on vapautunut vastaamasta saamisesta taikka määrätyn tai tavaratulon kantamisoikeudesta, on tilaa maarekisteriin kirjoitettaessa siihen samalla tehtävä merkintä vapautumisesta.

      Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1925. Tieto siitä, mitkä tilat ennen lain voimaan tulemista ovat vapautuneet tässä edellä mainitusta vastuusta, on maaherran heti toimitettava maarekisteriä pitävälle viranomaiselle vapautumisen merkitsemistä varten maarekisteriin.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 19 päivänä toukokuuta 1925.

Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.

Maatalousministeriön Apulaispäällikkö, Ministeri Vihtori Vesterinen.

 

 

Takaisin hakemistoon