Kongl. Maij:tz
FÖRORDNING
Huru med Rättegång uti Dom-Capitlen skal förhållas
gifwen på Stockholms Slott, den 11. Februarii Anno 1687.
Cuning. Maij:tin
ASETUS /
Cuinga Oikeuden käyminen Duomio-Capitlumis pitä pidettämän /
annettu StockholminLinnas / 11. päiw. Helmecuusa Anno 1687.

I.

Uti Upsala Dom-Capitel, præsiderar Erchebiskopen, och hans Assessorer äre Professores Theologiæ. Sammaledes på andre Orter, dher Academier äre, præsiderar Biskopen, och Professores Theologiæ äre dhesslijkes hans Assessores. Uti andre Biskopsdömen, præsiderar Biskopen, och hans Ordinarii Assessores äre, Kyrckioherden uti Domkyrckian, och Lectores. I Consistoriis dher Superintendenter och tillijka Gymnasia äre, skola i lijka måtto Lectores wara Præsidis Bijsittiare: Men hwarest intet Gymnasium är, kan Superintendens dher til, när så behöfwes, bruka någre af dhe närmast boende Probstar eller Kyrckioherdar, med Rectore Scholæ; Och kunna Biskoparna, när nödtorften kräfwer, kalla flere skickelige Männ, sig til Råd och Hielp. Här wid måste achtas, at Lectorerne, eller Rectores Scholæ, icke hindras dhe Stunder, som dhe böra läsa, och underwijsa Ungdomen. Uti Wårt Hof-Consistorio, år Wår ÖfwerHofpredikant Præses, och hafwer til Biisittiare, Wåre Hof- och LijfGardies, samt Artollerietz Predikanter; Och i fall dhesse senare wore med Regementet på någon annan Ort beordrade, och Præses således eij heller tilstädes, tå efterlåtes dhem som äro quar, at i dheras ställe, bijfoga sig andre skickelige Prästemän, när någon Consistorial Saak förekommer. Uti Stockholms Stadz Consistorio, præsiderar Erchebiskopen, när han är tilstädes, men eliest Kyrckioherden i Stora Kyrckian, som är Ordinarius Præses, hwilkens Assessores äre alle Pastores uti Hufwud-Kyrckiorne, i Staden och på Malmarne. Uti hwad Ordning Consistoriales böra sittia, dher med förhålles, som för dhetta wanligit warit, och dhe efter Christi Förmaning, med Sachtmodigheet kunna öfwerens komma.

I.

Upsalan Duomio-Capitlumis præsidera Archipispa / ja hänen Asessorins owat Professores Theologiæ. Nijn myös muisa Paicois / joisa Academiat owat / Præsidera Pispa / ja Professores Theologiæ owat samalla muoto hän Asessorins. Muisa Pispacun̄is Præsidera Pispa ja hänē Ordinarii Assessorins owat Duomikircon Kirckoherra ja Lectores. Nijsä Consistoriumeis joisa Superintendentit ja ynnä Gymnasiumit owat / pitä samal tawalla Lectores oleman Præsidis Assessores: Mutta cusa ei Gymnasiumi ole / taita Superintendenti sijnä / jos nijn tarwitan / pitä muutamia likin asuwaisia Prowasteita eli Kirckoherroja / yn̄ä Schoulumästarin canßa; Ja taitawat Pispat / cosca tarwe waati / cutzua usiambia toimellisia Miehiä / hänellens neuwox ja Awuxi. Tasä pitä sijtä waari otettawan / ettei Lectores eli Rectores Scholæ tulis estetyxi nijnä Hetkinä / joina heidän lukeman / ja Nuorutta opettaman pitä. Meidän Hof-Consistoriumis on Meidän ylimmäinen Hofwin Sarnaja Præses, ja hänen canßans istuwat Meidän Hofwin ja Lijf-Gardien, nijn myös Artollerien Papit; Ja jos nijn tapahtuis / että nämät jälkimäiset olisit Regementin canßa johongun muuhun Paickan asetetut / ja nijn eikä Præses myös olis läsnä / silloin sallitan nijlle jotca läsnä owat / otta heidän sians muita toimellisia Pappismiehiä heillens / cosca jocu Consistoriumin Asia edes tule. Stockholmin Caupungin Consistoriumis Præsidera Arckipispa / cosca hän läsnä on / mutta muutoin Ison Kircon Kirckoherra / joca on Ordinarius Præses, jonga Assessores owat caicki Pastores Pää-Kircois / Caupungeis ja Malmeilla. Misä järjestyxes Consistoriales istuman pitä / sen canßa pidetän / nijncuin ennen tätä on tapa ollut / ja he Christuxen Manauxen jälken / Siweydes taitawat sopia.

II.

I hwart och ett Consistorio, skal wara en Notarius, och en Pedel. Så skal dhet och hafwa ett Signete, som til intet annat brukas måste, än dhe måhl, som til Consistorium höra, och dher förhandlade warda.

II.

Joca Consistoriumis pitä oleman yxi Notarius, ja yxi Pedel. Nijn pitä myös sijnä oleman Signetti / jota ei mihingän muuhun pidä pandaman / cuin ainoastans nijhin Asioihin / cuin Consistoriumin owat / ja sijnä toimitetan.

III.

Onsdagen i hwarie Wecka, ifrån Klockan Åtta om Morgonen, til Middagen, skal Consistorium, uti ett bequemt Rum, som i Dom-Kyrckian eller något dhess Huus, med alt nödwändigt behör, ther til beredas skal, ordinariè sammanträda, så och, dher Sakerna så fordra, the fölliande Dagarne, på samma Tijd, och må ingen förfallelöös sig dher ifrån afhålla.

III.

Keskiwijckona joca Wijcos / Cahdexan lyömäst Amulla / Puolipäiwään asti / pitä Consistorium, soweljasa Paicas / cuin Duomio-Kircos / eli josain sen Huones / caiken sen cansa cuin sijhen hywin tarwitan / sitä warten walmistettaman pitä / Ordinariè cocontuleman / nijn myös / jos Asiat nijn waatiwat / seurawaisina Päiwinä / samalla Ajalla / ja ei pidä kenengän / jolla ei laillista estettä ole / itzens sijtä poispitämän.

IV.

Consistorium äger macht, at peremptoriè stämma alla til rätta, uti sådane måhl och händelser, som til dhess Dom, uti KyrckieOrdningen lemnade äro. Och skulle någon excipera forum, och påstå, Saken höra under ett annat Consistorium, eller werldzlig Rätt, så bör dhen samme straxt, och innom dhen föresatte inställelses Terminen, hoos Consistorium ingifwa sine skiäl dher til. Finner Consistorium them af någon wicht, förwijses Saken til Ort och ställe som wederbör; hwar och icke, må Consistorium interlocutoriè påläggia Parten, wid Saksens förlust, innom en wiss tijd, directè at swara. Skulle äntå then anklagade Personen förmena, sig icke höra under samma Consistorii Jurisdiction, så må dhen, under lijka fahra och äfwentyr, betiena sig af dhet beneficio, som uti §. 24. här uti processen, hwar och en lemnat och föreskrifwit är.

IV.

Consistoriumilla on woima peremptoriè cutzua caickia Oikeuteen / nijsä Asiois ja Tilois / cuin sen Duomion alla / Kircko-Ordningis jätetyt owat. Ja jos jocu excipera forum, ja sen päälle seiso / että Asian pidäis tuleman toiseen Consistoriumijn / eli Mailmalliseen Oikiuteen / nijn pitä sen saman cohta / ja sen määrätyn cutzumusajan sisäl tietons sen päällä Consistoriumijn sisälandaman. Jos Consistorium löytä ne olewan jostakin arwosta / nijn lykätän Asia sijhen Paickaan ja Siaan / cuin se tule / waan jos ei / nijn mahta Consistorium interlocutoriè hänen päällens panna / Asian cadottamisella / että hän / määrätyn ajan sisäl / tule directè wastaman. Jos se päälecannettu Persona wielä sijtte luulis / ettei hänen pidäis Oikiudella tuleman saman Consistoriumin Jurisdictionin alla / nijn se mahta / saman waaran ja epätiedon alla / nautita sitä beneficiumita / cuin §. 24. täsä processis, itzecullengin jätetty ja etenkirjoitettu on.

V.

Ingen, ehoo han är, Andelig eller Werldzlig, skal saaklöst understå sig, at betaga Biskopen och Capitlet then wördnat och lydna, them i dheras Embete ägnar. Understår sig någon sådant at giöra, då må Capitlet hoos Wår Befallningzhafwande thet angifwa, hwilken skal, på Embetes wägnar, taga Biskopens och Capitletz heder i acht, och dhem Handen räckia, efter som Saksens beskaffenheet fordrar.

V.

Ei pidä kenengän / cuca ikänäns hän olis / Hengellinen eli Mailmalinen / ilman syytä rohkeneman poispitä Pispalda ja Capitlumilda sitä nöyryttä ja cuuliaisutta / cuin heidän Wirasans tule. Jos jocu rohkene sen tehdä / nijn mahta Capitlumi Meidän Käskyläisem tykönä sen edesanda / jonga pitä / wiran puolest / arwoon ottaman Pispan ja Capitlumin Cunnian / ja heille Kättä ojendaman / sen jälken cuin Asian tila waati.

VI.

Så wäl Biskopen, som hans Bijsittiare, skola första reesan, tå dhe Embetet i Capitlet anträda, dheras lijflige Domare Eed, på föliande sätt afläggia; Iag N. N. lofwar och swär wid Gud, och hans heliga Evangelium, at iag wil och skal, för min rätta Arff-Konung hafwa och hålla dhen Stormächtigste Konung och Herre, Herr CARL den XI. Sweriges, Giöthes och Wändes Konung, Stor-Furste til Finland, Hertig uti Schåne, Estland, Lijffland, Carelen, Brehmen, Verden, Stettin-Pomeren, Cassuben och Wänden, Furste til Rügen, Herre öfwer Ingermanland och Wißmar; Så och Pfaltz-Grefwe wid Rhein i Beyeren, til Gülich, Cleve och Bergen Hertig; Och efter Hans Kongl. Maij:tz dödelige frånfälle, dhet Gud nådeligen fördröije, Hans Maij:tz Ächta Bröstarfwingar, Arfwinge efter Arfwinge, som til fölie af dhet Kongl. Husetz fullkomlige Arfzrätt til Rijket, och efter Successions Ordningen, komma til at besittia dhen Kongl. Thronen. Iag skal och wara Hans Kongl. M:tt, dhes högtälskelige Gemåhl, min Allernådigste Drottning, och högstbemälte Kongl. Lijfzarfwingar, en huld, trogen och redelig Tienare och Undersåtare, och alle dhet höga Kongl. Wäldet tilhörige Rättigheter och förmåhner, efter yttersta förstånd och förmågo, i acht taga och förswara. Iag skal och på dhet högsta låta mig angelägit wara, at främia och befordra alt hwad som Kongl. Maij:tt, uti en eller annan måtto, til trogen tienst och nytta länder, hindra och afwäria Hans Kongl. Maij:tz och dhess Rijkes Skada och Fördärf, samt i tijd tilkänna gifwa, om iag märker något sådant å färde wara. Men i synnerheet, skal iag och så låta mig finna, uti dhetta mig anförtrodde Consistorial Embete, trogen, redelig och rättrådig, så at iag wil efter mitt bästa, yttersta och högsta Förstånd, uti alt dhet iag för händer hafwer och beställer, på mitt Embetes wägnar, sökia och fordra alt dhet, som kan lända Gudi til Ähra, Församlingen til upbyggelse, och rättwijsan til styrckio, och icke för räddhoga, wäld, Wänskap, Penningegiru, Mutor, Haat, Afwund, illwilia, anseende til Personen, eller något annat sådant, hwad dhet hälst wara kan, min mening, om en Saak eller annan säija skal, utan dhet som Gudz Ord, Kyrckio Ordningen och ther til hörige Stadgar, medgifwa, samt efter mitt bästa Samwete, och förutan arga list, tala, swara, uttyda och döma, och sådant alt beskedeligen, fogeligen och frijdsamligen framföra. Iag skal och troligen i tyst- och stillheet hoos mig behålla, hwad som i Consistorio blifwer framstält, rådslagit och slutit, och hemligen hållas bör, och icke någon til meen, eller hans goda Namn och Rychte til förklening, utsprijda; Så sant mig Gud hielpe til Lijf och Siäl!

VI.

Nijn hywin Pispan / cuin hänen canßaistujans / pitä ensimäisen kerran / cosca he Wiran Capitlumis wastanottawat / heidän hengellisen Duomari walans / seurawaisel tawalla tekemän: Minä N. N. lupan ja wannon Jumalan ja hänen pyhän Evangeliumins päälle / että minä tahdon minun oikiana Peri-Cuninganani pitä / Suuriwoimallisen Cuningan ja Herran / Herr CARL XI. Ruotzin / Göthein ja Wändein Cuningan / Suomen Suuren Ruhtinan / Hertuan Skänis / Estinmaalla / Wirois / Carelis / Brehmis / Verdis / Stettin-Pommeris / Cassubis ja Wändis / Rügenin Ruhtinan / Ingerinmaan ja Wißmarin Herran; Nijn myös Pfaltz-Grefwin Rheinin Bejeris / Gülichin / Clewin ja Bergin Hertuā; Ja Hänen Cuningal. Maijestetins cuolewaisen poislangemisen jälken / jonga Jumala armollisest cauwan wijwyttäkön / Hänen Maijestetins Awio-Perilliset / yhden Perillisen toisen jälken / jotca sen Cuningal. Huonen täydellisen Perindö-Oikeuden Waldacundaan / ja Siantulemisen Ordningin jälken / tulewat omistaman sitä Cuningal. Istuinda. Minä tahdon myös olla Hänen Cuningal. Maijestetins rackaimmalle corkialle Puolisalle / minun caickein armollisimmalle Drotningilleni / ja corkiast nimitetyille Cuningal. Perilisille / waca / uscollinen ja cunniallinen Palwelja ja Alammainen / ja caiken minun Ymmärryxeni ja Woimani peräst / waarin otta caikesta corkian Cuningal. Wallan alla olewaisest Oikeudesta ja Omaisudest / ja nijden edest wastata. Minä tahdon myös caickein suurimman Murhen pitä sijtä / cuinga minä taidaisin holhoa ja edesautta caickia / cuin Cuningal. Maijestetin uscollisex palweluxex ja hywäx / yhdel eli toisella tawalla tule / estäjä poistorjua Cuningal. Maijestetin ja hänen Waldacundans Wahingota ja turmellusta / nijn myös aicanans tietä anda / jos minä ymmärrän jotain sencaltaista saapuilla olewan. Mutta erinomaisest / tahdon minä myös anda itzeni löytä / täsä minulle uscotusa Consistorial Wirasani / uscollisex / cunniallisex ja hurscax / nijn että minä tahdon minun parhan ja wijmeisen Ymmärryxeni jälken / caikis cuin minä eteni otan ja toimitan / minun Wircani puolest / etziä ja edesautta caickia / cuin taita tulla Jumalan Cunniaxi / Seuracunnan rakennuxex / ja Oikeuden wahwistuxexi / ja en pelwon / wallan / ystäwyden / Rahanahneuden / Lahjain / Wihan / Cateuden / pahansuomisen / Personan muodoncatzomisen / eli jongun muun sencaltaisen tähden / mikä ikänäns se olla taita / minun Ajatustani yhdest eli toisest Asiast tahdo sanoa / waan sitä cuin Jumalan Sana / Kircko-Ordningi ja ne Asetuxet cuin sijhen tulewat / myöden andawat; nijn myös minun parhan Omantundoni peräst / ilman wieckautta / puhua / wastata / ulostoimitta ja duomita / ja caiken sen toimellisest / sijwollisest ja rauhallisest edestuoda. Minä tahdon myös uscollisest äneti ollen tykönäni sala pitä / mitä Consistoriumis edespannux / neuwo pidetyx ja päätetyx tule / ja sala pidettämän pitä / ja en kellengän wahingoxi / eli hänen hywän Nimens ja Sanomans turmiox / julkisaatta. Nijn totta minua Jumala auttacon Hengen ja Sielun puolesta.

VII.

Biskopen och Consistoriales, skola sig dhenne Eeden städze påminna, och dher hoos betänckia, at dhem ingen Dom tilkommer öfwer någons Lijf, Lemmar, Ähra och Egendom. The skola gerna och tåligt höra dhem, som något hafwa at andraga, ingen Rätten förneka, eller dher ifrån hindra, icke heller otijdigt falla någon som klagar eller swarar i talet, fast mindre med snubbor afwijsa, eller med Orden straffa, förr än hans Saak noga bepröfwad är, och Domen förmår, at han med Ord skal näpsas.

VII.

Pispan ja Consistorialesten pitä heillens tätä Wala aina muistuttaman / ja sijnä tykönä ajatteleman / ettei heille yhtän Duomiota tule jongun Hengen / Jäsenen / Cunnian ja Omaisuden päälle. Heidän pitä mielelläns ja kärsiwällisest culeman nijtä / joilla on jotain edesandamist / ei keneldäkän Oikeutta kieldämän / eli sijtä poisestämän / ei myös ajattomasti langeman jongun puhesen / joca päällecanda eli wasta / paljo wähemmän poistoruman / eli Sanoilla nuhteleman / ennen cuin hänen Asians hywin coeteldu on / ja nijn duomittu / että händä Sanoilla nuhdeltaman pitä.

VIII.

Ingen må wara Domare i then Saak, dher uti han sielf, eller hans Barn och anhörige, uti Skyldskap eller Swågerlag äre deelachtige, utan träde sielfmaant af, eller jäfwes saaklöst; Doch så, at ingen för Skyldskap skull, jäfwes utom, eller längre bort än Syskonebarn, och eij för andra Orsaker, än som eliest uti dhen werldzlige och allmänne Lagen beskrefne äro.

VIII.

Ei kengän mahda olla Duomari sijnä Asias / josa hän itze / eli hänen Lapsens ja omaisens Sugusa eli Heimolaisudes owat osalliset / waan lähtekön sijtä käskemät pois / eli se jonga Asia on / saa hänen Istuimest ylösnosta / ilman rangaistuxen waarata; Cuitengin nijn / ettei ketän Sugun tähden ylösnosteta / edembä eli taamba / cuin Nepat / ja ei muiden Syiden tähden / cuin nijden / jotca muutoin Mailmallises ja yhteises Lais kirjoitetut owat.

IX.

Præses, eller den hans ställe förträder, skal uptaga alle måhl, som honom föredragne warda, och til Consistorii skiärskådande eller Dom höra, och them sedan i Consistorio andraga. Dher emot skal han skiuta ifrån sig dhe ärender, som höra til andre Orter, fogeligen underwijsandes the enfaldige, hwad dhem i sådane fall tienar at wetta. När Præses sielf icke är tilstädes, skal DomProbsten dhes ställe förträda, och dher honom äfwen wäl Siukdom eller Dödzfall drabbar, tå wårde dhet Embetet, then honom närmast är i Ordningen.

IX.

Præsexen / eli sen joca hänen siasans istu / pitä wastanottaman caicki ne asiat / cuin hänen etens tuodan / ja Consistoriumin tutkimuxen ja Duomion alla tulewat / ja ne sijtte Consistoriumis edespaneman. Sitä wastan pitä hänen tyköäns poislyckämän ne Asiat / cuin muihin paickoin tulewat / sijwollisest neuwoden yxikertaisia / mitä heille sencaltaisis Tilois tarpellinen on tietä. Cosca ei Præses itze ole läsnä / pitä Duomio-Prowastin hänen siasans istuman; ja jos hänengin Sairaus eli Cuoleman Tila cohta / nijn pitäkän se Wirast murhen joca händä lähin istu Järjestyxes.

X.

Decanus Consistorii, skal wårda sig om Acterne, at the hållas i god Ordning, tilseendes, at intet skrifwes och utfärdas, som med dhem och Protocollet icke öfwerens kommer. Han skal hafwa Underrättelse om alt dhet, som hörer til Consistorii Archivum, och drifwa dher på, at dhet alt sammans, jemte Acta publica, blifwer registrerat och förwarat. Han skal och hielpa Notarien, at förteckna dhet som största macht åligger, at blifwa fört til Protocollet; dhesslijkes författa dhe wichtige Skrifter, som i Consistorii Namn utfärdas.

X.

Decanus Consistorii mahta pitä waarin Acteist, että ne pidetäisin hywäs järjestyxes / catzoin sen perän / ettei mitän kirjoiteta eli uloslähetetä / cuin ei nijden ja Protocollan canßa yhten tule. Hänellä pitä oleman tieto caikesta sijtä cuin Consistoriumin Archivumin tule / ja sen päällä pitämän / että se caicki / nijn myös Acta publica, tule registreratux ja tallella pannuxi. Hänen pitä myös auttaman Notariusta kirjoittaman sitä josta suuri waari on / että se tule sisälpannux Protocollan; nijn myös kirjoittaman nijtä waarattapia Kirjoja / cuin Consistoriumin Nimellä uloslähetetän.

XI.

Til Notarii Embetet skal ingen tagas, som icke är dher til tienlig och dugelig; hwilken och skal Eedeligen förplichta sig, på föliande sätt. Iag N. N. lofwar och swär wid Gud, och på hans heliga Evangelium, at iag wil wara Hans Kongl. Maij:tt, min Allernådigste Konung och Herre, huld och trogen, jemwäl flijtig, til at anteckna och skrifteligen författa Consistorii Acta, och dhem icke för Wänskap, Mutor, eller anseende til någons Person, på något sätt wrijda eller wända, utan äfwen som dhe i Consistorio blifwa föredragne och afhandlade, skal iag dhem, utan arga list och flärd, efter mitt Samwete och bästa Förstånd, sanfärdeligen och rättwijsligen upteckna, och i Protocollet oförfalskade införa; alt hwad mig förtroos, granneligen förwara, så at dhet må finnas tilstädes, och i god Ordning, när af höga Öfwerheten, eller eliest, sådant kan utbegäras och påfordras; jemwäl dhet som i Capitlet förhandlas, och lönligit wara bör, ingom uppenbara; så sant mig Gud hielpe til Lijf och Siäl!

XI.

Notariuxen Wircaan ei pidä ketän otettaman / cuin ei sijhen ole sowelias ja kelwollinen / jonga myös pitä itzens walalla sitoman / seurawaisella tawalla. Minä N. N. lupan ja wannon Jumalan ja hänen pyhän Evangeliumins päälle / että minä tahdon olla Hänen Cuningal. Maijestetillens / minun caickein armollisimalle Cuningalleni ja Herralleni / hywänsydämellinen ja uscollinen / nijn myös wiriä ylöskirjoittaman Consistorii Acta, ja en nijtä ystäwyden / Lahjain / eli jongun Personan muodon catzomisen tähden / jollain tawalla käätä eli muutta / waan juuri nijncuin ne Consistoriumis tulewat edespannuxi ja päätetyxi / tahdon minä nijtä / ilman wieckautta ja petosta / minun Omatundoni ja parhan ymmärryxeni jälken / totudes ja wacudes ylöskirjoitta / ja ilman petolisutta Protocollan sisälwetä; caicki mitä minulle uscotan / wisust tallella pitä / nijn että se pitä löyttämän olewan käsillä / ja hywäs Järjestyxes / cosca corkialda Esiwallalda / eli muutoin sitä taitan ulosanotta / en tahdo myös sitä cuin Capitlumis edespannan / ja sala oleman pitä / kenellengän ilmoitta; Nijn totta minua Jumala auttacon Hengen ja Sielun puolesta!

XII.

Notarius skal för alla dhe Bref och Acter, dhem han å Capitletz wägnar utgifwer, niuta en billig wederkiänslo, efter Wår allmänne Förordning och Taxa wid Lagmans Rätterna; doch så, at dhe Fattige Sollicitanter dher med förskonas.

XII.

Notariuxen pitä caickein nijden Kirjain ja Actein edestä / cuin hän Capitlumin puolest ulosanda / nautitzeman cohtulisen waiwan palcan / Meidän Yhteisen Asetuxen ja Taxan jälken Lagmannin Oikeudes: Cuitengin nijn / että Kyöhiä Asianajajita armahdetan.

XIII.

Alla Consistorial Saker, som utur Capitlen utfärdas, skola underskrifwas af Biskopen och samtl. Consistorialibus, lijkmätigt Wår dher om utgångne Befalning; och Notarius skal icke, utan Biskopens och Consistorialium Wettskap och tilstädielse, utgifwa något utur Protocollet, eller af andre Acter, wid hans Embetes förlust.

XIII.

Caicki Consistoriumin Asiat / cuin Capitlumist ulosannetan / pitä Pispalda ja caikild Consistorialexeilda alekirjoitettaman / Meidän sijtä ulosannetun Käskyn jälken; Ja ei pidä Notariuxen / ilman Pispan ja Consistorialestein Tiedota ja saldimista / ulosandaman jotain Protocollast, eli muista Acteista, Wircans paitzi olemisella.

XIV.

Kommer något wichtigt Ärende före, som angår Religionen och Gudztiensten, så gifwes dhet Oss tilkänna, då Wij och wilia straxt förordna, hwad Saksens beskaffenheet fordrar.

XIV.

Jos jocu waarattapa Asia edestule / Religionist ja Jumalan Palweluxest / nijn se annetan Meille tietä / silloin Me myös tahdom asetta sijhen / mitä Asian tila waati.

XV.

Biskopen och Capitlet, böra och döma uti dhe Saker, som förefalla wid Visitationer och Prästemöten, och dhe som egenteligen angå Präste- och Schole ståndz Personer, högre och lägre, hwad dheras Embeten och feel widkommer, uti lära och lefwerne, och hafwa dher uppå en noga och alfwarsam upsicht: Skeer dhet annorledes, så skal alt hwad som härutinnan försees och försummas, på dheras answar ankomma.

XV.

Pispan ja Capitlumin tule myös duomita nijsä Asiois / cuin edestulewat Visitatiois ja Pappein cocouxis / ja nijsä jotca erinomaisest tulewat Pappein ja Schoulu-Personijn / ylimmäisijn ja alammaisijn / mitä heidän Wircans ja puuttumisijns tule / Opis ja Elämäkerras / ja pitää sen päälle ahkeran ja yxiwacaisen peräncatzomisen: Jos muutoin tapahtu / nijn pitä caicki cuin ricotux ja poisjätetyxi tule / heidän wastauxens päälle tuleman.

XVI.

Kärer Klerck til Leekman, för werldzlig Rätt, och Leekman pröfwes oskyldig, bör han icke wijsas til Consistorium, med sin Klagan för lijden Skimf och Skada, utan Klercken, efter allmänne Lagen, wid samma Rätt som han klagar, straxt swara och rätt giöra.

XVI.

Jos Pappismies canda sen päälle / joca on Mailmallisest Säädystä / Mailmallisen Oikiuden edes / ja se löyttän Wiattomaxi / nijn ei pidä händä lykättämän Consistoriumijn / walituxens canßa sen ylöncatzen ja wahingon tähden / cuin hän kärsinyt on / waan Pappismiehen pitä / yhteisen Lain jälken / samas Oikiudes / cuin hän päällecanda / cohta wastaman ja oikiuden tekemän.

XVII.

Emot them, som förachteligen, och förutan til at wijsa laglige förfall, Consistorii stämning försittia, må dhen werldzlige Armen ålijtas, så at dhen treske hålles til lydno, straffas för uteblifwande, efter werldzlig Lag, och betalar Wederparten dhes omkostnad och skadestånd.

XVII.

Nijtä wastan cuin ylöncatzesta / ilman Laillisten estetten näyttämätä Consistoriumin cutzumisest itzens poispitäwät / pitä Mailmallisen Käsiwarteen turwattaman / nijn että ynsiä saatetan cuuliaisuteen / rangaistan poisolemisen tähden / Mailmallisen Lain jälken / ja maxa Rijtaweljens custannuxen ja Wahingon.

XVIII.

Parterne böra på rättan tijd, uti egne Personer komma tilstädes, fast någon Eullmächtig, theras Saak tillijka drijfwa kan; Tå försökes först, om Saken kan förlijkas, och dher dhet eij kan skee, gånge til Doms, uti dhe måhl, som höra under Consistorii jurisdiction.

XVIII.

Juttuweljein pitä oikial ajalla / omas Personasans lähestuleman / waicka jocu heidän siasans heidän Asians yn̄ä aja taita; Silloin coetellan ensin / jos Asia taitan sowitetta / ja jos ei se taida tapahtua / langetetan Duomio / nijsä asiois / cuin tulewat Consistoriumin Jurisdiction alla.

XIX.

Sakerne uti Capitlet, skola så skyndesamt som möijeligit är, afgiöras, igenom summarisk och muntelig Process, om så skee kan, eller och, om Saken dhet fordrar, och Parterne dhet änteligen, för wichtige skiäl och orsaker skull påstå, något wijdlyftigare, och igenom Skriftwäxling.

XIX.

Asiat Capitlumis / pitä nijn kijrusti cuin mahdollinen on / toimitettaman / lyhykäisen ja Suusanan Processin cautta / jos nijn tapahtua taita / eli myös / jos Asia nijn waati / ja Juttuweljet erinomaisten syiden tähden / caiketi sen päälle seisowat / jotain pidemmäldä / ja kirjoitusten toinen toistans wastan panemisella.

XX.

Consistorium skal förmana Parterne, under Actionen at innehålla med skiälls- och oquädens Ord, emot hwar andra, så och, i ingen deel sijdwörda och missfijrma Rätten, eller quälia dhess Dom. Then som beträdes med sijdwördning eller Domqual emot Consistorium, skal straxt in för Rådstugu Rätten, uti then Stad Consistorium är belägit, dherföre af Stadz Fiscalen eller någon annan, i anledning af dhet Protocoll, som uti Consistorio hållit är, och Witzord gifwas bör, tiltalas, och efter werldzlig Lag plichta, lijka som sijdwördnaden woro en LagmansRätt wederfaren, efter som och Consistorii Doms quäliande, bör achtas lijka såsom Lagmans Dombrått; börandes eliest RådstuguRätten, wid förlust af sitt Embete, icke tillåta dheruti något drögzmål, utan slijke Saker, på första RådstuguDag, lagligen afgiöra, som och dhe härföre ålagde Böter, Consistorio enskylt skola tilfalla. Parternes injurier, förwijsas jemwäl til werldzlig Rätt, doch icke förr än HufwudSaken är til ända.

XX.

Consistoriumin pitä manaman Juttuweljiä / että he sijnä cuin he toinen toistans wastan puhuwat / poispitäwät häwäistys ja soimu Sanat / nijn myös / ettei he millän tawalla Oikeutta ylöncatzo / eli sen Duomiota wastan puhu. Se joca sidotan ylöncatzeseen ja Duomion laittamiseen Consistoriumita wastan / pitä cohta Radstuwan Oikeuden edes / sijnä Caupungis cuin Consistorium on / sentähden Caupungin Fiscalilda eli joldain muulda / sen Protocollan johdatuxen jälken / cuin Consistoriumis pidetty on / joca myös uscottaman pitä / tygö.puhuttaman / ja Mailmallisen Lain jälken rangaistaman / nijncuin ylöncatze olis Lagmannin Oikeuudelle tapahtunut / sillä Consistoriumin Duomion laittamus pitä nijn arwattaman cuin Lagmannin Duomion rickomus; ja ei pidä Radstuwan Oikeuden / Wircans mistamisen tähden / saldiman sijnä tapahtua jongun ajan wijwytystä / waan sencaltaiset Asiat ensimäisnä Radstuwan Päiwänä laillisest päättämän / nijn myös ne tästä päällepannut Sacot pitä Consistoriumille yxinäns tuleman. Rijtaweljein ricoxet keskenäns / lykätän myös Mailmalliseen Oikeuten / ei cuitengan ennen cuin Pää-Asia on loppuun tullut.

XXI.

Then Part som olofwandes bortreser, ware ansedd som tresker, eller såsom dhen dher sin Saak öfwergifwer, och betale sin Wederpart hans bekostnad, samt plichte för sijdwördning emot Consistorium, efter dhet som ofwanberörde RådstuguRätt finner Lag och Laga Stadgar lijkmätigt, honom at påläggia; warandes Consistorium icke dhess mindre befogat, at giöra ett lagligit sluut uti dhe måhl, som under dheras jurisdiction höra.

XXI.

Se Rijtaweli cuin ilman luwata poismene / luettacan ynsiäxi / eli sixi joca Asians ylönanda / ja maxacan Rijtaweljellens hänen custannuxens / nijn myös rangaistacan ylöncatzen tähden Consistoriumia wastan / sen jälken cuin ennennimitetty Radstuwan Oikeus löytä soweliaxi Lain ja laillisten Asetusten jälken / hänen päällens panna; ja älkön Consistorium olco sitä wähemmin walmis / tekemän laillista päätöstä nijsä Asiois / cuin heidän Oikeudens alla tulewat.

XXII.

Alle Witnen som Consistorium behöfwer, til uplysning i Saken, eller Parterne sökia at betiena sig af, böra straxt, om dhe närwarande äro, efter dhen allmänne Lagen, och dhe påminnelser, som antingen Consistorium, eller Parten ingifwer, Eedeligen afhöras, uti Parternes, eller dheras Fullmächtiges närwaro, in för RådstuguRätten, dher Consistorium belägit är: Men skulle samma påberopade Witnen wara långt frånwarande, at dhe utan sitt stora beswär, eij kunna dijt komma, måge the på lijka sätt afhöras i Orten dher dhe wistas, antingen i Staden, på förste Rådstugu Dag, eller på Landet, wid första Tingztimma; Och i fall thet wore något långt til Tingztimman, och Saken i Consistorio ey tåhl drögzmål, måge Witnen fordras til näste Stad, och dher afhöras, som förr sagt är, och samma Rätt bör straxt meddela Consistorio hwad dheruti giort är, utan wedergiällning. Försummar någon Häradz- eller Rådstugu Rätt alt dhetta, straffes som i §. 20 förmält är.

XXII.

Caickein Todistajain / cuin Consistorium Asian selityxex tarwitze / ja Rijtaweljet awuxens etziwät / pitä cohta / jos he läsnä owat / yhteisen Lain / ja nijden muistuttamisten jälken / cuin elickä Consistorium eli Rijtaweli edesanda / walallans tunnustuxens tekemän / Rijtaweljein / eli nijden cuin heidän sians uscotut owat / läsnä olles / Radstuwan Oikeuden edes / sijnä cuin Consistorium on. Mutta jos ne Todistajat / joiden päälle huuttan / olisit pois caucana / nijn ettei he ilman suurta waiwatans taidais sinne tulla / nijn mahtawat he samalla tawalla tunnustuxens tehdä / sijnä Paickacunnas josa he asuwat / elickä Caupungis ensimäisnä Radstuwan Päiwänä / eli Maalla ensimäises Käräjäs; Ja jos Käräjän aica olis caucana / ja Asia Consistoriumis ei kärsis wijwytystä / nijn pitä Todistajat cutzuttaman lähimmäiseen Caupungijn / ja siellä tutkittaman / nijncuin ennen sanottu on / ja saman Oikeuden pitä cohta tiedon andaman Consistoriumijn / mitä sijnä tehty on / ilman pakata. Jos jocu Kihlacunnan eli Radstuwan Oikeus caiken tämän tekemätä jättä / nijn se rangaistan cuin §. 20. mainittu on.

XXIII.

Alle Capitels Domar, som winna laga Kraft, skola Wåre Embetes Män straxt, med alt alfwar och eftertryck, til Execution befordra, eller umgiälla hwad dhen 38. §. uti Rättegångzprocessen innehåller och förmår.

XXIII.

Caicki Capitlumin Duomiot / jotca sawat laillisen woiman / pitä Meidän Wircamiehem cohta caikella todella täydellisest Execution saattaman / taicka ulosseisoman sen cuin 38. §. Oikeuden käymisen Processis sisälläns pitä ja waati.

XXIV.

Skulle någon med skiäl finna sig beswärad af Consistorii Resolution, Utslag eller Dom, så må then samme, genom en ödmiuk Böneskrift, uti warande, eller nästa Session, angifwa sine beswär för dhen Wår Kongl. Domstool och HofRätt, hwarest Consistorium är belägit, som bör straxt, och utan någon ordentelig process, infordra dheröfwer Consistorii och dhen andre Partens förklaring, hörandes sedan widare bägge Parterne munteligen, om så behöfwes; och sedan förordnar och resolverar HofRätten, såsom Wår Domhafwande, och på Wåre wägnar, dherutinnan, som dhe finna Saksens rätta beskaffenheet och rättwijsan enligit wara. Och så snart någon Part täncker, på sådant sätt wilia gå til HofRätten, så bör han innom Åtta Dagar, sedan Consistorii Utslag honom kundgiordt blifwer, sin åstundan, med höflige Ord, Consistorio tilkänna gifwa, eller wara dher af förlustigad. Pröfwes någon, utan skiälige Orsaker, sig öfwer Consistorium således beswärat hafwa, bör then samme af Wår HofRätt beläggias med Etthundrade Daler SölfwerMyntz Straff, hälften til Consistorium, och dhen andra hälften, til Församlingens Fattige, eller nästa Hospital, ther dhen brotzlige boor; orkar han eij botum, så plichte med fiorton Dagars Fängelse, wijd Watn och Bröd. Men skulle eliest Saken, hwaruti någon finner sig beswärad, röra och angå Wår rätta Lära och Religion, en Prästmans Embete uti lärande, predikande, och Gudztienstens förrättande, så wilie Wij straxt låta Saken komma under Wår egen Revision, och dheröfwer sedan förordna, som Wij finna rättwijst, och Saksens beskaffenheet fordrar. Och then som utan skiäl, och i oträngde måhle, Oss dheruti beswärar, skal plichta dubbelt, Nemligen, antingen Twåhundrade Daler Sölfwermynt, eller med en Månadz Fängelse, wid Watn och Bröd, och dhessutan betala sin Wederpart skada och omkostnad, samt umgiälla hwad dhen allmänne Lagen, efter brättens omständigheter, förmår.

XXIV.

Jos jocu taidais hywäl tiedolla löytä itzens waiwatuxi Consistoriumin Resolutiolla / Päättämisellä eli Duomiolla / nijn mahta se sama nöyrällä Rucouskirjalla / silloin cuin parhallans Hofrätis istutan / eli sijtä lähin ensin istuman tullan / edesanda walituxens sen Meidän Cuning. Duomioistuimen ja Hofrätin edes / josa Paickacunnas Consistorium on / jonga pitä cohta / ja ilman yhtän määrättyä processiä / sisälanoman se päälle Consistoriumin ja toisen Rijtaweljen selitystä / cuullen sijtte molembia Rijtaweljiä suusanalla / jos nijn tarwitan; Ja sijtte asetta ja resolvera sijnä Hofrätti / nijncuin Meidän Duomiom pitäjä / ja Meidän puolestam / nijncuin he löytäwät Asian oikian Tilan ja oikeuden canßa sowelian olewan. Ja nijn pian cuin jocu ajattele sillä tawalla tahtowans mennä Hofrättijn / nijn pitä hänen cahdexan Päiwänsisäl / sijttecuin Consistoriumin Päättämys hänelle ilmoitettu on / aicoimisens cunniallisil Sanoilla Consistoriumille tiettäwäx tekemän / eli oleman sitä paitzi. Jos jocu löytän / ilman täydellisiä Syitä näin Consistoriumin ylitze walittanen / nijn pitä se Meidän Håfrätildäm sacoitettaman Sadal Dalarilla Hopia Raha / puolen Consistoriumijn / ja toisen puolen Seuracunnan Waiwaisille / eli lähimmäiseen Hospitalijn / josa syypä asu; jos ei hän woi sitä Sackoa tehdä / nijn ulosseisocon cahden Wijcon fangiuden Wedel ja Leiwällä. Mutta jos muutoin Asia / josa jocu löytä hänens waiwatuxi / olis meidän oikiast Opistam ja Religionista / Papin Wirast opettamises / saarnamises / ja Jumalan Palweluxē tekemises / nijn tahdom Me cohta anda Asian tulla Meidän oman Revisionin alla / ja sijtte sen ylitze nijn asetta / cuin Me löydäm oikiaxi / ja cuin Asian tila waati. Ja joca ilman Syytä / ja waatimattomas tilasa Meitä sijnä waiwa / se pitä caxikertaisen Sacon allatuleman / nimittäin / taicka Cahdensadan Dal. HopiaRaha / taicka Cucauden fangiuden Wedel ja Leiwällä / ja ilman sitä maxaman Rijtaweljens Wahingon ja Custannuxen / nijn myös ulosseisoman mitä yhteinen Laki / ricoxen Asianhaarain jälken / wati.
Uti dhet öfrige, rätta Wåre Dom-Capitel sig efter Wår allmänne Lag och Rättegångz Förordningar, så wij da the til sådane måhl, som hoos dhem förekomma, kunna lämpas. Dhet Wederbörande hafwe sig at efterrätta. Actum ut supra,

CAROLUS.
L. S.

Mitä muuta on / nijn ojendacan Meidän Duomio-Capitlumit itzens Meidän yhteisen Lakim ja Oikeuden käymisen Asetusten jälken / nijn paljo cuin ne sencaltaisijn Asioihin / cuin heidän etens tulewat / sowitetta taitan. Tämän jälken ne joidenga tule / mahtawat itzens ojenda. Actum ut supra.

CAROLUS.
Locus Sigilli

 

Takaisin hakemistoon  Valid HTML 4.01 Strict