SUOMEN ASETUSKOKOELMA

1932   N:o 373.

Asetus

Suomen asetuskokoelmasta.

 

Annettu Helsingissä, 30 päivänä joulukuuta 1932.

 

  Pääministerin esittelystä säädetään täten:

  1 §.
  Asetuskokoelmassa, jonka toimittamisesta valtioneuvoston julkaisuvarasto huolehtii, julkaistaan lait ja asetukset sekä niiden täytäntöönpanomääräyksiä sisältävät valtioneuvoston ja ministeriön päätökset.
  Muu valtioneuvoston tai ministeriön päätös, niin myös muu kuulutus tahi tiedonanto, jolla on yleisempi merkitys, voidaan valtioneuvoston tai asianomaisen ministeriön määräyksestä julkaista asetuskokoelmassa.
  Ulkovaltain kanssa tehdyt sopimukset ja niihin liittyvät asiakirjat julkaistaan erillisenä asetuskokoelman osana.

  2 §.
  Asetuskokoelma on toimitettava vähintään painoarkin käsittävinä vihkoina, ellei jonkin asian tärkeys tai muu syy vaadi tavallista kiireellisempää julkaisemista, josta kirjapainolle erikoisesti on huomautettava.
  Kunkin vihkon alkuun merkitään julkaisujen juokseva numero sekä sisällysluettelo.
  Jokaisen asetuskokoelman vuosikertaan on valtioneuvoston julkaisuvaraston toimesta laadittava aakkosellinen hakemisto.
  Joka kymmenentenä vuonna on niinikään julkaistava samalla tavoin laadittu edellisenä kymmenvuotiskautena tehtyjen luettelojen yhdistelmä.

  3 §.
  Saatuaan painatusluvan, tulee valtioneuvoston kirjapainon varustaa asetuskokoelman julkaisut juoksevilla järjestysnumeroilla ja huolehtia niiden pikaisesta painattamisesta.
  Painatusluvan antaa asianomainen esittelijä, tarkastettuaan oikaisuvedoksen.

  4 §.
  Valtioneuvoston julkaisuvaraston on pidettävä asetuskokoelmaa valtioneuvoston määräämästä hinnasta myytävänä sekä toimitettava sen jakelu.

  5 §.
  Valtion, kunnan ja kirkon viranomaisten ja laitosten tulee tarkoituksiaan varten tilaamistaan asetuskokoelmista julkaisuvarastolle suorittaa puolet niille määrätystä hinnasta.
  Valtion laitokselle, jolla ei ole käytettävänään tarverahoja, sekä viranhaltijalle,
  joka virkansa puolesta tarvitsee asetuskokoelmaa, kustantaa tarvittavan asetuskokoelman se keskusvirasto tai ministeriö, jonka alainen laitos tai viranhaltija on.
  Jos laki, asetus tai valtioneuvoston päätös määrätään julkipantavaksi siinä järjestyksessä kuin julkisista kuulutuksista helmikuun 2 päivänä 1925 annetussa laissa on säädetty, on julkipanoa varten tarvittavat kappaleet asetuskokoelmaa toimitettava asianomaiselle viranomaiselle ilmaiseksi.

  6 §.
  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1933 ja sillä kumotaan asetuskokoelman myynnistä ja jakelusta 9 päivänä elokuuta 1929 annettu asetus.

  Helsingissä, 30 päivänä joulukuuta 1932.

Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD.

Pääministeri T. M. Kivimäki.

 

 

Takaisin hakemistoon