Korkein oikeus: tiedonantoja

Päätös KKO 1968-II-16

6 p:nä maaliskuuta 1968

Jumalanpilkka

 

  Kirjailija, jonka teoksessa Jumala oli erään romaanihenkilön lausumilla tehty halveksimisen alaiseksi, ja teoksen julkaisseen kustannusyhtiön toimitusjohtaja tuomittu rangaistukseen Jumalan pilkkaamisesta.
  Kysymys myös menettämisseuraamuksesta.
(719/362 VD 1966)

 

Asianomaisen virallisen syyttäjän Helsingin RO:ssa tekemästä syytteestä ja sitten kun RO, toimitettuaan tutkinnan, oli 17/6 1965 julistamallaan päätöksellä saattanut asian Helsingin HO:n ratkaistavaksi, HO, jossa asianomainen kanneviskaali oli esittänyt rangaistusvaatimuksen sekä omaisuuden ja rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä koskevat menettämisvaatimukset ja jossa kirjailija Hannu Salamaa, vuorineuvos Kari Reenpäätä ja Kustannusosakeyhtiö Otavaa myös oli kuultu, p. 19/9 1966 katsoi selvitetyksi, että Salama ja Reenpää olivat Salaman kirjoittaman, yhtiön toimitusjohtajansa Reenpään vastuulla julkaiseman, osaksi Keuruun kunnassa ja osaksi Helsingissä painetun 7/10 1964 ensimmäisenä ja seuranneen joulukuun 18 päivään mennessä yhteensä kuutena painoksena ilmestyneen ”Juhannustanssit” nimisen kirjan, mitä yhtiön toimesta oli myyty yleisölle 39 426 kappaletta, sivuilla 139—142 olevilla Hiltunen-nimisen henkilön lausumilla, joilla Jumala sen käsityksen mukaan mikä maamme kristillisillä uskontokunnilla on Jeesuksen persoonasta, oli tehty halveksimisen alaiseksi, syyllistyneet Jumalan pilkkaamiseen. Sen vuoksi ja kun Reenpään oli katsottava tehneen rikoksensa ajattelemattomuudesta HO rikoslain 10 luvun 1 §:n ja painovapauslain 31 §:n nojalla tuomitsi Salaman tahallisesta, oikeastaan harkiten tehdystä Jumalan pilkkaamisesta 3 kuukaudeksi vankeuteen ja Reenpään ajattelemattomuudesta tehdystä Jumalan pilkkaamisesta 50:een 40 markan määräiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 2 000 markkaa sekä rikoslain 2 luvun 16 ja 17 §:n ja painovapauslain 37 §:n 1 momentin nojalla tuomitsi Salaman, Reenpään, Kustannusosakeyhtiö Otavan ja kirjan levittäjän tai julkisen myyjän hallussa olevat sanotun kirjan kappaleet sekä edellä mainituilla kirjan sivuilla olevia Hiltusen lausumia koskevat laatat ja kaavat menetetyiksi ja käyttämättömyyteen saatettaviksi kuin myös Salaman, Reenpään ja yhtiön yhteisvastuullisesti menettämään valtiolle rikoksen näille tuottamana taloudellisena hyötynä HO:n harkinnan mukaan 46 000 markkaa. Ehdollisesta rangaistustuomiosta 20/6 1918 annetun lain nojalla HO kuitenkin määräsi, että Salamalle tuomitun vapausrangaistuksen täytäntöönpano oli lykkäytyvä 3 vuoden koetusajan siitä lukien kun jutussa oli annettu lainvoimainen päätös ja sen jälkeen raukeava, ellei hän koetusaikana tekemällä rikoksen tai antautumalla juoppouteen tahi epäsiveelliseen taikka muutoin pahantapaiseen elämään menettänyt oikeuttaan rangaistuksen täytäntöönpanon lykkäytymiseen.

Hannu Salama, Kari Reenpää ja Kustannusosakeyhtiö Otava hakivat muutosta HO:n päätökseen. Virkaa toimittava kanneviskaali Jaakko Haltia vastasi muutoksenhakemuksiin.

KKO (oikeusneuvos Hakala) p. tutki jutun ja katsoi, ettei ollut esitetty syytä muuttaa HO:n päätöstä muulla tavoin kuin että, koskei ollut näytetty Kari Reenpään henkilökohtaisesti saaneen hyötyä hänen syykseen luetusta rikoksesta, Reenpää vapautettiin HO:n päätöksessä hänelle määrätystä hyödyn menettämisseuraamuksesta sekä että Hannu Salama ja Kustannusosakeyhtiö Otava, erikseen, määrättiin rikoslain 2 luvun 16 §:n nojalla menettämään valtiolle rikosten näille tuottamana taloudellisena hyötynä harkinnan mukaan, Salama 20 000 ja yhtiö 10 000 markkaa.

Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot.

Oikeusneuvos Salervo: tutkin jutun ja katson selvitetyksi, että Hannu Salaman puheena olevassa teoksessa on kuvattaessa Hiltunen nimistä henkilöä pantu tämä eräässä kohtauksessa juovuksissa ollen esittämään lausumia, jotka yhteydestään irroitettuina voidaan ymmärtää Jumalan pilkaksi. Koska kuitenkin on katsottava, että kirjallisen teoksen tekijällä on oikeus kuvata totuudellisesti myös sellaisia henkilöitä, jotka Hiltusen tavoin suhtautuvat kristinuskoon välinpitämättömästi tai kielteisesti, eikä mainittuja Hiltusen lausumia, joita on pidettävä teoksen kokonaisuuden ja siihen olennaisena osana kuuluvan Hiltusen luonnekuvan kannalta perusteltuina, voida katsoa tekijän omaksi mielenilmaisuksi, niin ja kun Salaman ja Kari Reenpään ei näin ollen ole katsottava puheena olevilla Hiltusen lausumilla pilkanneen Jumalaa, harkitsen oikeaksi, kumoten HO:n päätöksen ja hyläten jutussa ajetun syytteen, vapauttaa Salaman ja Reenpään heille tuomituista rangaistuksista sekä heidät ja Kustannusosakeyhtiö Otavan myös muista jutussa tuomituista seuraamuksista.

Oikeusneuvos Elfving: tutkin jutun ja katson, ettei ole esitetty syytä muuttaa HO:n päätöstä muulla tavoin kuin että Hannu Salaman, Kari Reenpään ja Kustannusosakeyhtiö Otavan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä yhteisvastuullisesti menetettävä määrä harkinnan mukaan alennetaan 30 000 markkaan.

Oikeusneuvos Eskola: olen samaa mieltä kuin oikeusneuvos Elfving.

Presidentti Hannikainen: tutkin jutun ja katson selvitetyksi, että Hannu Salaman kysymyksessä olevassa, Kustannusosakeyhtiö Otavan toimitusjohtajansa Kari Reenpään vastuulla julkaisemassa teoksessa on HO:n mainitsemassa kohdassa Hiltunen niminen romaanihenkilö pantu esittämään huomiota herättävän karkeita rivouksia sisältäviä lausumia, jotka sen käsityksen mukaan, mikä maamme kristillisillä uskontokunnilla on Jeesuksen persoonasta, ovat omiaan häpäisemään Jumalaa. Vaikkei tuollaisia lausumia voitaisi pitää tekijän omina mielenilmaisuina vaan niiden esittämisellä olisi lähinnä pyritty antamaan kuva jostakin romaanihenkilöstä, ei julkaistavassa kaunokirjallisessa teoksessakaan voida syyllistymättä lainvastaiseen menettelyyn edes asetetun taiteellisen tavoitteen saavuttamiseksi käyttää mainitunlaisia lausumia, jotka loukkaavat toisten yhteiskunnan jäsenten uskonnollisia tunteita. Tämän vuoksi ja koskei sen perusteella, mitä Salaman puheena olevaa teosta lukiessa on pääteltävissä kysymyksessä olevien lausumien esittämisen tarkoituksesta sekä huomioon ottaen myös teoksen kokonaisuus ja mitä jutussa muutoin on käynyt selville, Salaman ole katsottava edellä tarkoitetuilla lausumilla harkiten pilkanneen Jumalaa vaan hänen on katsottava syyllistyneen Jumalan pilkkaamiseen ajattelemattomuudesta, harkitsen oikeaksi, jättäen HO:n päätöksen Reenpäälle tuomittua rangaistusta koskevalta osalta pysyväksi, muuttaa sanottua päätöstä siten, että tuomitsen Salaman HO:n hänen syykseen lukeman rikoksen ja siitä määräämän rangaistuksen asemesta rikoslain 10 luvun 1 §:n ja painovapauslain 31 §:n nojalla ajattelemattomuudesta tehdystä Jumalan pilkkaamisesta 50:een 15 markan määräiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 750 markkaa ja että, koskei Reenpään ole näytetty henkilökohtaisesti saaneen hyötyä hänen syykseen luetusta rikoksesta, vapautan Reenpään HO:n päätöksessä hänelle määrätystä hyödyn menettämisseuraamuksesta ja rikoslain 2 luvun 16 §:n nojalla määrään Salaman ja Kustannusosakeyhtiö Otavan, erikseen, menettämään valtiolle rikosten näille tuottamana taloudellisena hyötynä harkinnan mukaan kummankin 10 000 markkaa. Muiden kuin rikosten tuottamaa taloudellista hyötyä koskevien menettämisseuraamusten osalta jätän HO:n päätöksen pysyväksi.

 

Takaisin hakemistoon Valid HTML 4.01 Strict